Echo van het Federatiebestuur op besluit van de Generale Conferentie

Naar aanleiding van het besluit van de Generale Conferentie in San Antonio tijdens haar sessie van 8 juli 2015, om Divisies niet de mogelijkheid toe te kennen om vrouwen in te zegenen tot het predikantenambt, heeft het Federatiebestuur in buitengewone vergadering van 29 november 2015 de volgende besluiten genomen:

Aangezien, enerzijds, het besluit van de afgelopen Generale Conferentie verschillende emoties oproept bij onze leden, ons Federatiebestuur en bij onze predikanten;

Anderzijds de Kerk door haar vorige besluiten al sinds decennia de vrouwen in kerkelijke ambten erkent, meer in het bijzonder het predikantenambt, en de mogelijkheid biedt aan de plaatselijke kerken ouderlingen en diakenen in te zegenen zonder onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen;

Bovendien heeft de Frans-Belgische Unie, in haar verklaring van 11 november 2015, dit principe herbevestigd en de Federaties aangemoedigd om middelen te zoeken, die vrouwen in het predikantenambt toelaat vooruitgang te boeken en zich te ontplooien in de uitoefening van hun roeping, in identieke omstandigheden als hun mannelijke collega’s;

Besluit 1:

Heeft het Federatiebestuur, met meerderheid, besloten alle predikanten op éénzelfde voet van gelijkheid te plaatsen door de inzegening van predikanten op te schorten. Het Federatiebestuur wil met dit besluit ook ernstig rekening houden met het schriftelijk verzoek van de meerderheid van onze ingezegende predikanten.

Besluit 2:

Tevens heeft het bestuur unaniem besloten het voorstel van de Unie te volgen waarbij vrouwelijke predikanten, die wat betreft anciënniteit in dezelfde weddeschaal zouden vallen als hun ingezegende collega’s, voortaan eenzelfde salaris zullen ontvangen. Zolang het eerste besluit van kracht is zal het ook toegepast worden op de mannelijke predikanten.

Besluit 3:

Tenslotte, heeft het bestuur met meerderheid besloten om aan de Inter-Europese Divisie het dringend verzoek te laten toekomen tot de uitbreiding van de bevoegdheden van niet-ingezegende predikanten met concreet het inzegenen van ouderlingen, diakenen en diakonessen, het oprichten en samenvoegen van gemeenten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.