Calendar

jan
9
wo
10 Dagen van Gebed
jan 9 – jan 19 hele dag
10 Dagen van Gebed

God heeft vele wonderen verricht in eerdere edities van Ten Days of Prayer. Deze bijeenkomst wordt sinds 2006 elk jaar gehouden gestimuleerd door de Generale Conferentie. De Heilige Geest bracht wedergeboorten, bekeringen, een nieuwe passie voor evangelisatie en herstelde relaties voort. Het is echt door gebed dat vernieuwing wordt bereikt!

Wat zijn de 10 dagen van gebed?

Gedurende 10 dagen worden Adventkerken over de hele wereld aangemoedigd om samen te bidden. Het principe is dat elke groep of kerk op een specifieke plaats of per telefoon bijeenkomt, voor een uur om in dezelfde geest te bidden.

Wanneer zijn de 10 dagen van gebed?

In 2019 begint het programma op 9 januari en eindigt het op 19 januari. De elfde dag is 19 januari een zaterdag. De mogelijkheid voor gemeenschappen om God te eren voor alles wat Hij gedurende deze 10 dagen heeft gedaan, voor alle antwoorden en levens die hersteld zijn.

Is er een thema dat alle kerken gemeen hebben voor deze 10 dagen gebed?

Dit jaar zijn deze dagen van gebed bedoeld als een diepere geloofservaring “A deeper experience”.

Je vindt al het materiaal voor deze 10 dagen van gebed hier.

10 Jours de prière
jan 9 – jan 19 hele dag
10 Jours de prière

Dieu a opéré de nombreux miracles lors des précédentes éditions de Ten Days of Prayer (10 Jours de prière). Ce rendez-vous est donné chaque année depuis 2006 sous l’impulsion de la Conférence Générale. L’Esprit Saint a produit des renaissances, des conversions, une nouvelle passion pour l’évangélisation et a restauré des relations. C’est vraiment par la prière que s’accomplit le renouveau !

En quoi consistent les 10 jours de prière ?

Pendant 10 jours, les églises adventistes du monde entier sont encouragées à prier ensemble. Le principe est que chaque groupe ou église se rencontre à un endroit déterminé ou par téléphone, pendant une heure pour prier dans un même esprit.

Quand ont lieu les prochains 10 jours de prière ?

En 2018, le programme commence le 10 janvier et se termine le 20 janvier. Le onzième jour, le 20 janvier est un samedi. L’occasion pour les communautés de célébrer Dieu pour tout ce qu’Il aura fait durant ces 10 jours, pour toutes les réponses apportées et les vies restaurées.

Y a-t-il un thème commun à toutes les églises pour ces 10 jours de prière ?

Cette année, ces jours de prière ont comme objectif d’être une expérience plus profonde.

Vous pouvez trouver tout le matériel pour ces 10 jours de prière ici.

feb
22
vr
Formation pour Animateurs
feb 22 @ 20:00 – feb 24 @ 16:00
Formation pour Animateurs @ Maison ND du Chant d’Oiseau | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Belgium

La bonne volonté ne suffit pas pour faire de toi un bon animateur JA. Alors, voici une belle occasion pour progresser. Viens apprendre à organiser de A à Z une activité, à la diriger puis à en faire l’évaluation. Viens développer ta créativité dans l’animation d’un grand jeu ou d’une soirée. Tu verras comment programmer une année JA en lien avec les projets de ton église. Nous parlerons de la mission et des objectifs de la Jeunesse Adventiste dans laquelle tu souhaites t’investir. Tout ceci pour nous améliorer sans cesse dans le service que nous rendons aux enfants et aux jeunes dans nos activités locales ou fédérales.

Cette formation est conçue en 3 étapes (base, confirmation et approfondissement) à une fréquence d’un WE par an. Propose à ton église locale de t’y envoyer !

POUR QUI ?
Tout animateur en activité, débutant ou confirmé, envoyé par son antenne JA ou son église.

QUEL PROGRAMME ?
Modules de formations théoriques et pratiques touchant les bases de l’animation (projet pédagogique et d’activité, sécurité, évaluation, projet spirituel…).
Deux groupes fonctionneront en parallèle : le premier (niveau 3) destiné aux animateurs ayant validé les niveaux 1 et 2 et qui vivront une session de « Approfondissement ». L’autre groupe (niveau 1) sera destiné aux nouveaux animateurs et à ceux ayant uniquement validé le niveau 2.
COMBIEN ?
Le coût demandé par participant (50 € le WE) ne représente qu’une partie des frais du séjour, l’autre partie étant financée par le département JA. Il comprend l’hébergement en chambre double, les repas et les documents pédagogiques. L’église de l’animateur est invitée à participer financièrement (pour la moitié par exemple) aux frais de la formation de son animateur qu’elle envoie. Pour le versement, voici nos coordonnées : BE65 3630 3223 8796; IBAN : BBRUBEBB avec ton nom et prénom + formation.

Vorming voor Jeugdleiders
feb 22 @ 20:00 – feb 24 @ 16:00
Vorming voor Jeugdleiders @ Maison ND du Chant d'Oiseau | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Belgium

Goede wil is niet voldoende om van jou een goede A-Jeugdleider te maken. Ziehier, een leuke gelegenheid om vooruit te komen!  Kom aanleren hoe je van A tot Z een activiteit organiseert, leidt en evalueert. Kom je creativiteit ontwikkelen in het animeren van een groot spel of avondwake. Je zult leren hoe je een AJ jaar programmeert in samenwerking met de plannen van je kerk. We zullen spreken over de taak en de doeleinden van de Adventjeugd waarin je je wilt engageren. Dit alles om je steeds beter te vormen voor de dienst bij de kinderen en de jongeren tijdens onze lokale of federale activiteiten.

Deze vorming bestaat uit drie etappes (basis, bevestiging en verdieping) met een frequentie van een weekend per jaar. Vraag aan je gemeente je daar naartoe te sturen.

VOOR WIE?
Iedere leider in actieve dienst, beginner of ervaren, die door zijn AJ-groep of zijn gemeente wordt gestuurd.

WELK PROGRAMMA?
Theoretische en praktische vormingsmodules die zich bezighouden met de grondbeginselen van animatie (pedagogische – en activiteitenprojecten, veiligheid, evaluatie, geestelijke projecten…).

Twee groepen zullen parallel functioneren: de eerste (niveau 3) bestemd voor de animatoren die het vorig jaar het niveau 2 hebben gevalideerd en die een sessie ‘Verdieping’ zullen volgen. De andere groep (niveau 1) is bestemd voor de animatoren die het niveau 2 hebben gevalideerd of voor de nieuwe animatoren (die dan het niveau 2 het volgende jaar zullen moeten valideren).

HOEVEEL?
De gevraagde som per deelnemer (50 € per weekend) is maar een gedeelte van de verblijfskosten; het andere deel wordt door het Jeugddepartement gefinancierd. Het omvat het verblijf in een twee¬persoons¬kamer, de maaltijden en de pedagogische documenten. De gemeente van de deelnemer wordt uitgenodigd financieel bij te dragen (bijvoorbeeld voor de helft) aan de kosten van de opleiding van de animator die ze sturen. Onze gegevens voor de storting: BE65 3630 3223 8796, IBAN: BRUBEBB met vermelding “VormingsWE + je naam en voornaam”.

mrt
31
zo
Vormingsdag Afgevaardigden
mrt 31 @ 10:00 – 16:30
Vormingsdag Afgevaardigden @ Brussels International Kerk

Een dag ter voorbereiding van de afgevaardigden voor de aankomende Administratieve Vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Federatie. Tijdens deze dag wordt er uitleg gegeven over het functioneren van de Administratieve Vergadering. Met name hoe de verschillende commissies werken, hoe u het woord kunt nemen tijdens de vergadering, hoe de diverse rapporten worden besproken en afgestemd, hoe u eventuele voorstellen kunt doen en hoe deze afgestemd worden.

apr
20
za
Impact Dijon
apr 20 – apr 22 hele dag
Impact Dijon @ Palais des congrès | Dijon | Bourgogne Franche-Comté | Frankrijk

Het AJ Departement van de Frans-Belgische Unie organiseert regelmatig (ongeveer om de 2-3 jaar) een congres voor de jonge mensen van 16 tot 35 jaar van de drie Federaties op haar grondgebied, evenals voor de jeugd van Romaans Zwitserland.

Tijdens dit congres worden momenten van lofzang, meditatie, maar ook van ontspanning aangeboden rondom het ‘Impact’ thema en dit jaar meer specifiek Authenti’cité.  De speciale gast is Jonatan Tejel, jeugdleider van onze Divisie. Meerdere workshops over dit thema zullen op het programma staan, maar er zullen ook andere pertinente en actuele onderwerpen worden aangesneden.

Dit congres is Franstalig en om praktische redenen is het niet mogelijk om voortdurend een vertaling naar het Nederlands te waarborgen, noch van alle activiteiten die parallel zullen verlopen.

Indien je voldoende Frans begrijpt en indien je wenst deel te nemen aan dit congres, dan nodigen we je uit dit informatieformulier in het Frans te gebruiken of de website www.aj-ja.be te raadplegen, waar je alle praktische inlichtingen kan terugvinden. Opgepast: om van optimale transportcondities en van de beste prijs te kunnen genieten, moet je inschrijven vóór 1 maart.

Aarzel niet ons te contacteren indien je meer informatie wenst.

Impact Dijon
apr 20 – apr 22 hele dag
Impact Dijon @ Palais des congrès | Dijon | Bourgogne Franche-Comté | Frankrijk

La fête de la jeunesse adventiste de l’Union franco-belge se déroulera dans la ville de Dijon, en France en avril 2019. Le thème : Authenti’ cité. Ateliers divers, jeux, sport, activités en ville, soirée de louange, etc…

Age : minimum 16 ans le 20 avril et maximum 35 ans

Logement et repas : à toi de pourvoir à ton logement et aux repas.  Mais comme il y a deux ans, tu pourras acheter sur place des sandwichs, parts de pizza ou autres friandises.

Invité : Jonatan Tejel, responsable jeunesse de notre Division inter-européenne.

Inscription : le nombre de places est limité, ce qui devrait t’inciter à t’inscrire au plus vite !  Après le 1er avril, le prix sera augmenté.  Ton règlement est à verser sur le compte BE65 3630 3223 8796 de la Jeunesse Adventiste.

Attention !  L’inscription sans le paiement n’est pas valable.  Et vice-versa.

Voyage : en fonction des demandes, un voyage par bus ou mini-bus sera organisé.  Départ de Bruxelles le vendredi 19 avril à 17 h (Namur 18 h, Luxembourg 20 h).  Eventuellement, un deuxième mini-bus pourra partir de Bruxelles vers 21 h.

Retour le lundi 22 avril à Luxembourg (18 h), Namur (20 h), Bruxelles (21 h)

Formulaire d’inscription

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.