Communicatie & Samenleving

PARL-01Het thema van Communicatie is steeds belangrijker geworden. Daarbij gaat het om een aantal belangrijke deelgebieden:  Interne communicatie en contacten met overheid, met andere kerken en met de pers.

Communicatie is niet alleen een kwestie van gebruik maken van de moderne technische middelen die ons ter beschikking staan, maar is allereerst een houding. De kerk moet er alles aan doen  dat iedereen binnen de kerk van informatie wordt voorzien en dat het voor ieder die dat wil weten duidelijk is waarmee de kerk, in al haar aspecten, bezig is. De besturen moeten ervoor zorgen dat zij een transparant beleid voeren.

De website van de Federatie is een belangrijk instrument zowel voor de interne, als voor de externe communicatie. Het is een speerpunt in het beleid van de Federatie om deze site zo goed mogelijk te ontwikkelen en om de informatie steeds up to date te houden.

Informatie voor de agenda en nieuws items kunnen worden gezonden naar : [email protected]

Overheidsaangelegenheden / godsdienstvrijheid / oecumenische zaken

De Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken onderhoudt vriendschappelijke contacten met andere godsdienstige instellingen en kerken. Zij stuurt vertegenwoordigers naar belangrijke bijeenkomsten en neemt deel aan de relevante vergaderingen van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk België).

Vanuit de Federatie worden ook ontwikkelingen in de maatschappij en overheidsmaatregelen, die een raakvlak hebben met kerk en godsdienst, op de voet gevolgd , en wordt, zo nodig, stelling genomen tegen ongewenste ontwikkelingen, waarbij de volledige vrijheid van geloof en godsdienst—voor wie dan ook—in gevaar mocht komen.  Personen of instellingen kunnen om advies of bijstand vragen, als zij menen dat zij in hun geloofsvrijheid worden aangetast of bedreigd.

Reacties zijn gesloten.