Privacybeleid

De Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken vzw (BLF), gevestigd aan Ernest Allardstraat 11, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.adventist.be
Ernest Allardstraat 11
1000 Brussel
+32 2 5113680

Jeroen Tuinstra is de Functionaris Gegevensbescherming van de BLF.
Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

De BLF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De BLF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst of levensovertuiging (doopdata)
 • burgerlijke staat (huwelijks- en scheidingsdata, gezinsverband)
 • gegevens over gezondheid (allergieën, ziekten, medicijngebruik, etc.)
 • paspoortgegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze websites en/of diensten (www.adventist.be en www.aj-ja.be) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De BLF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiebrochures
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ledenlijsten samen te kunnen stellen
 • Vaststellen of bepaalde functies bekleed kunnen worden in de organisatie

Geautomatiseerde besluitvorming

De BLF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de BLF) tussen zit. De BLF gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MS Exchange en MS Outlook, verwerking e-mails
MySQL, centraal adressen- en gegevensbestand
Ciel, boekhouding, verwerking tienden, gaven en/of andere financiële transacties
MS Word en MS Excel, bijhouden leden- en adressenlijsten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De BLF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om “vergeten” te worden, bent u echter lid van de kerk dan zullen de volgende gegevens geregistreerd blijven totdat u uw lidmaatschap opzegt of u uit uw lidmaatschap wordt ontheven:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

De BLF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere entiteiten van de Zevendedags Adventisten, zoals de Frans-Belgische Unie en de Inter-Europese Divisie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De BLF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De BLF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de BLF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De BLF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De BLF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via .

Reacties zijn gesloten.